Laminate Flooring

KRONOTEX GmbH & Co. KG ประเทศเยอรมนี

เป็นผู้นําในการผลิตพื้นไม้ลามิเนตของโลก ด้วยการผลิตมากกว่า 60 ล้านตารางเมตรต่อปี เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงที่เป็นมิตรกับคนและสิ่งแวดล้อม โดยการนําวัตถุดิบจากป่าปลูกเอง เข้าสู่กระบวนการผลิตด้วยความใส่ใจในการควบคุมไม่ให้เกิดมลพิษต่ออากาศและสิ่งแวดล้อม และให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสูงทั้งคุณภาพและความปลอดภัยของเรา

พื้นไม้ลามิเนตมีส่วนประกอบ 90% ที่เป็นไม้จริงจากธรรมชาติ ซึ่งผลิตมาจากป่าไม้สนที่เราปลูกเอง โดยทุกวัตถุดิบและขั้นตอนการผลิตของเราไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลง สารเคมี พลาสติไซเซอร์ และโลหะหนักที่เป็นพิษต่อร่างกาย จึงทําให้ไม้ลามิเนตของเราไม่มีกลิ่นฉุนและสารฟอร์มาลดีไฮด์ที่เป็นพิษต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย และเพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพสูงที่เป็นมิตรกับทั้งผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราได้รับมาตรฐาน E1 จากสหภาพยุโรป

Structure

PR (wood pore) : typical wood structure

MO (matt oiled) : matt oiled surface appearance

WG (wood grain) : rustic embossing

MX (matrix) : deep structure embossing
with typical wood matt/gloss contrast

CP (chrome pore) : wood structure with shine effect

ER (registered emboss): genuine wood appearance due to consistence between pattern and embossing

Characteristics

Product Characteristics

มาตรฐานคุณภาพระดับโลก

E1 (European Standard Class1)

E1 (European Standard Class1)

เป็นค่ามาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่สหภาพยุโรปกำหนดให้ต้องมีในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงพื้นไม้ลามิเนต โดยจะต้องมีค่าของสารเคมีในระดับต่ำมาก และไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทำให้ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่ระคายเคืองตาและจมูก

FloorScore®

FloorScore®

คือ มาตรฐานการรับรองคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality) หรือสภาพอากาศในห้องที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุปูพื้น ว่าไม่มีการระเหยของสารประกอบอินทรีย์ที่ส่งผลเสียกับสุขภาพของผู้อยู่อาศัย ได้รับการรับรองโดย SCS Global Services ประเทศสหรัฐอเมริกา

BLUE ANGLE

BLUE ANGLE

ฉลากสิ่งแวดล้อม Blue Angel ของประเทศเยอรมนีเป็นกฎระเบียบฉลากสิ่งแวดล้อมสําหรับผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุ้มครองด้านความปลอดภัยต่อผู้อุปโภคบริโภคที่เก่าแก่มากที่สุดในโลกมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1978 (พ.ศ. 2521) ทั้งนี้เกณฑ์ชี้วัดที่สําคัญของฉลากสิ่งแวดล้อม Blue Angel ได้แก่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สินค้า การไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑ์สินค้า กระบวนการผลิตสินค้าเป็นไปตามหลักนิเวศวิทยา (Ecological properties) ความสามารถในการนํากลับไปรีไซเคิล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable development) เป็นต้น

CELQ (Certified European Laminate Quality)

CELQ (Certified European Laminate Quality)

เครื่องหมายรับรองคุณภาพพื้นไม้ลามิเนตแห่งทวีปยุโรป พื้นไม้ลามิเนตที่มีการแสดงสัญลักษณ์คุณภาพ CELQ จะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานคุณภาพสินค้าจากสถาบันที่ได้รับการรับรองโดยตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ เช่น สีไม่ซีด ทนกับการขัดถู ทนต่อรอยขีดข่วน ลดแรงกระแทก ไม่เกิดรอยด่าง ทนไฟจากบุหรี่ และมุมได้ฉาก เป็นต้น ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับเครื่องหมาย CELQ ต้องทำการจดทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมที่ Bielefeld ประเทศเยอรมันนี

EPLF (European Producers of Laminate Flooring)

EPLF (European Producers of Laminate Flooring)

สมาชิกสมาคมในกลุ่มทวีปยุโรป ได้ร่วมมือกันจัดตั้งวิธีการวิจัย และตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์พื้นไม้ให้มีคุณภาพระดับสูง เพื่อที่จะเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านเทคนิคระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างความน่าเชื่อถือของสินค้าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อตัวผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังเน้นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งทวีปยุโรป

NALFA (North American Laminate Flooring Association)

NALFA (North American Laminate Flooring Association)

สมาคมผู้ผลิตหรือนำเข้าพื้นไม้ลามิเนตแห่งทวีปอเมริกาเหนือ ซื่งให้การรับรองว่าเป็นสินค้าพื้นไม้ลามิเนตที่มีมาตรฐานสูง เป็นที่ยอมรับให้จำหน่ายในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ โดยสมาชิกของสมาคมจะต้องรักษามาตรฐานของสินค้าให้มีคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ และจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพในด้านต่างๆ จากสถาบันตรวจสอบคุณภาพของ NALFA ก่อน

PEFC

PEFC

เป็นมาตรฐานคุณภาพการบริการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของผู้ผลิตพื้นไม้ลามิเนตที่ต้องมีมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี การควบคุมขนาดและปริมาณการใช้ไม้การปลูกป่าทดแทนให้ต้นไม้ได้เติบโตเท่าทันกับปริมาณที่ใช้ โดย KRONOTEX ยังได้รับการตรวจสอบจากองค์กรอิสระอีกด้วย

ECO-FRIEDLY

ECO-FRIEDLY

ทุกกระบวนการในการผลิตพื้นไม้ลามิเนต KRONOTEX เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ขั้นตอนในการคัดเลือกวัตถุดิบจนถึงกระบวนการผลิต ทำให้พื้นไม้ลามิเนต KRONOTEX ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆมากมาย เช่น มาตรฐาน E1 และมาตรฐาน PEFC

E1 (European Standard Class1)

E1 (European Standard Class1)

เป็นค่ามาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่สหภาพยุโรปกำหนดให้ต้องมีในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงพื้นไม้ลามิเนต โดยจะต้องมีค่าของสารเคมีในระดับต่ำมาก และไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทำให้ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่ระคายเคืองตาและจมูก

FloorScore®

FloorScore®

คือ มาตรฐานการรับรองคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality) หรือสภาพอากาศในห้องที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุปูพื้น ว่าไม่มีการระเหยของสารประกอบอินทรีย์ที่ส่งผลเสียกับสุขภาพของผู้อยู่อาศัย ได้รับการรับรองโดย SCS Global Services ประเทศสหรัฐอเมริกา

BLUE ANGLE

BLUE ANGLE

ฉลากสิ่งแวดล้อม Blue Angel ของประเทศเยอรมนีเป็นกฎระเบียบฉลากสิ่งแวดล้อมสําหรับผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุ้มครองด้านความปลอดภัยต่อผู้อุปโภคบริโภคที่เก่าแก่มากที่สุดในโลกมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1978 (พ.ศ. 2521) ทั้งนี้เกณฑ์ชี้วัดที่สําคัญของฉลากสิ่งแวดล้อม Blue Angel ได้แก่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สินค้า การไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑ์สินค้า กระบวนการผลิตสินค้าเป็นไปตามหลักนิเวศวิทยา (Ecological properties) ความสามารถในการนํากลับไปรีไซเคิล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable development) เป็นต้น

CELQ (Certified European Laminate Quality)

CELQ (Certified European Laminate Quality)

เครื่องหมายรับรองคุณภาพพื้นไม้ลามิเนตแห่งทวีปยุโรป พื้นไม้ลามิเนตที่มีการแสดงสัญลักษณ์คุณภาพ CELQ จะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานคุณภาพสินค้าจากสถาบันที่ได้รับการรับรองโดยตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ เช่น สีไม่ซีด ทนกับการขัดถู ทนต่อรอยขีดข่วน ลดแรงกระแทก ไม่เกิดรอยด่าง ทนไฟจากบุหรี่ และมุมได้ฉาก เป็นต้น ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับเครื่องหมาย CELQ ต้องทำการจดทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมที่ Bielefeld ประเทศเยอรมันนี

EPLF (European Producers of Laminate Flooring)

EPLF (European Producers of Laminate Flooring)

สมาชิกสมาคมในกลุ่มทวีปยุโรป ได้ร่วมมือกันจัดตั้งวิธีการวิจัย และตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์พื้นไม้ให้มีคุณภาพระดับสูง เพื่อที่จะเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านเทคนิคระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างความน่าเชื่อถือของสินค้าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อตัวผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังเน้นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งทวีปยุโรป

NALFA (North American Laminate Flooring Association)

NALFA (North American Laminate Flooring Association)

สมาคมผู้ผลิตหรือนำเข้าพื้นไม้ลามิเนตแห่งทวีปอเมริกาเหนือ ซื่งให้การรับรองว่าเป็นสินค้าพื้นไม้ลามิเนตที่มีมาตรฐานสูง เป็นที่ยอมรับให้จำหน่ายในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ โดยสมาชิกของสมาคมจะต้องรักษามาตรฐานของสินค้าให้มีคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ และจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพในด้านต่างๆ จากสถาบันตรวจสอบคุณภาพของ NALFA ก่อน

PEFC

PEFC

เป็นมาตรฐานคุณภาพการบริการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของผู้ผลิตพื้นไม้ลามิเนตที่ต้องมีมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี การควบคุมขนาดและปริมาณการใช้ไม้การปลูกป่าทดแทนให้ต้นไม้ได้เติบโตเท่าทันกับปริมาณที่ใช้ โดย KRONOTEX ยังได้รับการตรวจสอบจากองค์กรอิสระอีกด้วย

ECO-FRIEDLY

ECO-FRIEDLY

ทุกกระบวนการในการผลิตพื้นไม้ลามิเนต KRONOTEX เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ขั้นตอนในการคัดเลือกวัตถุดิบจนถึงกระบวนการผลิต ทำให้พื้นไม้ลามิเนต KRONOTEX ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆมากมาย เช่น มาตรฐาน E1 และมาตรฐาน PEFC

 

 

Copyright @2010-2020 thaigermandecor Co, Ltd. All right reserved.

Copyright @2010-2020 thaigermandecor Co, Ltd. All right reserved.